KE HOACH HOAT DONG GIAO DUC NAM HOC 2015 – 2016

Tháng Chín 22, 2015 8:02 chiều

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 2014-2015(PGD KY)

 

PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG     TRƯỜNG TH NGUYÊN PHÚC

Số:   /KHHĐGD-THNP                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc         

         Nguyên Phúc, ngày 20 tháng 9 năm 2015 

KẾ HOẠCH

 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 – 2016

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số 1447/SGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015- 2016;

Căn cứ Hướng dẫn số 223/GDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015 – 2016;

Trường Tiểu học Nguyên Phúc xây dựng Kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2015 – 2016 như sau:

Phần A. BỐI CẢNH NHÀ TRƯỜNG

 1. Tình hình địa phương

Nguyªn Phóc lµ x· vïng cao n»m ë phÝa Đ«ng Nam cña huyÖn B¹ch Th«ng. Cã tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn lµ: 4 742, 92 ha, víi 522 hé d©n vµ 1925 nh©n khÈu, ®­îc chia thµnh 11th«n b¶n. Gåm c¸c d©n téc: Tµy, Nïng, Kinh, Dao vµ Hoa cïng chung sèng. Lµ mét x· cã ®Þa h×nh phøc tạp giao th«ng ®i l¹i hÕt søc khã kh¨n nhÊt lµ vÒ mïa m­a giã. Lµ x· vïng cao nªn ®êi sèng kinh tÕ nhiÒu hé d©n cßn khã kh¨n, nhiÒu hé d©n kh«ng cã ruéng canh t¸c, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, sè hé nghÌo 39 hộ chiÕm trªn 7,47%. Song víi truyÒn thèng hiÕu häc cña nhân dân địa phương trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c phong trµo V¨n ho¸ – Gi¸o dôc ®­îc ph¸t triÓn.

Trong những năm qua, c«ng t¸c gi¸o dôc, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc tiÓu häc lu«n ®­îc CÊp uû Đảng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn. Nguyên Phúc lµ 1 trong 6 x· ®­îc h­ëng lîi tõ Dù ¸n Childfund tµi trî trong ®ã cã m¶ng “C¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc” nªn c«ng t¸c Gi¸o dôc còng cã phÇn thuËn lîi.

X· ®· ®­îc c«ng nhËn ®¹t chuÈn phæ cËp chèng mï ch÷ tõ n¨m1992 vµ c«ng

nhËn ®¹t chuÈn GDTH§§T n¨m 2004. Tõ n¨m 2010 được công nhận đạt chuẩn PCGDTH Đ ĐT mức độ 1 ®Õn nay vÉn duy tr×.

 1. T×nh h×nh nhµ tr­êng
 2. §Æc ®iÓm chung

Tr­êng TiÓu häc Nguyên Phúc ®­îc thµnh lËp tõ năm 1989 trªn c¬ së t¸ch tõ tr­êng cÊp 1,2  Nguyên Phúc. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay tr¶i qua h¬n 26 n¨m x©y dùng nhµ tr­êng ®· æn ®Þnh vµ tõng b­íc ph¸t triÓn theo sù ph¸t triÓn chung cña GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô mµ §¶ng vµ nh©n d©n giao phã nhµ tr­êng cã rÊt nhiÒu thuËn lîi song còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n th¸ch thøc. Cô ThÓ:

ThuËn l¬i: Nhµ tr­êng lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn cña CÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; sù chØ ®¹o s©u s¸t cña phßng GD&§T B¹ch Th«ng; sù ñng hé nhiÖt t×nh cña Héi cha mÑ häc sinh…§éi ngò CBGV cã tr×nh ®é ®¹t chuẩn vµ trªn chuÈn vµ lµ mét khèi ®oµn kÕt, t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i, s½n sµng hîp t¸c chia sÎ ®Ó cïng tiÕn bé.

 Khã kh¨n: Quy m« tr­êng nhá do sè l­îng häc sinh Ýt và chia làm 02 điểm trường nªn rÊt khã kh¨n khi tham gia c¸c ho¹t ®éng phong trµo. Tû lÖ häc sinh/líp, líp/tr­êng Ýt nªn ¶nh h­ëng ®Õn phong trµo thi ®ua. C¬ së vËt chÊt ®· xuèng cÊp, không cóphòng học chức năng  nên cũng phần nào chưa ®¸p øng m«i tr­êng häc tËp th©n thiÖn. Trang thiÕt bÞ d¹y häc ch­a ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc.

 1. T×nh h×nh tæ chøc, CSVCnhµ tr­êng
 2. Số điểm trường,lớp, học sinh

Trường chính: Đóng trên địa bàn thôn Quăn xã Nguyên Phúc, Phân trường  đóng trên địa bàn thôn Nam Yên xã Nguyên Phúc.

– Lớp, học sinh:

Khối TS lớp TSHS HSNữ HSDTộc NữDT KT/HN 6tuổi 7tuổi 8 tuổi 9tuổi 10 tuổi 11 tuổi
1 2 31 17 30 16 31
2 2 34 20 33 20 34
3 2 25 13 23 13 25
4 2 19 14 19 14 1 19
5 2 26 13 25 12 1 26
Tổng 10 135 77 135 75 2 31 34 25 19 26

 

 1. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
TS  Nữ Dântộc NữDT Đại học Cao đẳng T. cấp Tuổi dưới 30 Tuổi từ31-40 Tuổi từ41-50 Tuổi từ51-55 Tuổi trên 55
Hiệu trưởng 1 1 1 1 1 1
Phó HT 1 1 1 1 1 1
GV CBản 11 10 9 8 3 8 2 3 6
GV Anh văn 1 1 1 1 1 1
GV Âm nhạc 1 1 1 1 1 1
GV MThuật 1 1 1 1 1 1
Kế toán 1 1 1 1 1 1
Y tế 1 1 1 1
Tổng 18 16 16 14 7 9 2 4 6 7 1  
 1. Mét sè tæ chøc trong tr­êng

– Tr­êng cã 02 tæ công tác tổ 1 (khối 1,2)  do tổ trưởng chuyên môn phụ trách; Tổ 2 (khối 3,4, 5) Phã hiÖu tr­ëng phô tr¸ch.

– Cã chi bé ®¶ng gồm 13 đảng viên, Hiệu trưởng là Bí thư chi bộ.

– Cã tæ chức C«ng ®oµn.

Phần B. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số 1447/SGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015- 2016;

Căn cứ Hướng dẫn số 223/GDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015 – 2016;

Trường Tiểu học Nguyên Phúc quyết tâm thưc hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Năm học 2015- 2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

1.Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

2.Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới, mở rộng áp dụng tại các trường có điều kiện; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, mở rộng áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

3.Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 1. Cñng cè, duy tr× kÕt qu¶ PCGDTH§§T mức độ 1 và PC Xóa mù chữ trªn ®Þa bµn x·; c¶i tiÕn phư¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó n©ng cao chÊt lưîng gi¸o dôc. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c KiÓm ®Þnh chÊt lượng gi¸o dôc
 2. Chó träng rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ båi dưìng n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn theo quy ®Þnh vÒ ChuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc, chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học.
 3. Thùc hiÖn nghiªm tóc kÕ ho¹ch gi¸o dôc vµ kÕ ho¹ch thêi gian n¨m häc theo tinh thÇn chØ ®¹o cña Bé GD&§T.

Phần C.  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC TRƯỚC

 1. Tổng hợp tình hình học sinh, CB-GV

 

 

Danh sách Đ.Trường TSHS nhập học L1 TS/nữ  L2 TS/nữ L3 TS/nữ L4 TS/nữ L5 TS/nữ HT PHT GV NV
Điểm chính 77 14/23 9/18 9/12 9/16 5/8 1 9 2
Phân trường Nam Yên 44 6/12 4/8 4/7 4/10 3/7 5
Tổng 121 20/35 13/26 14/19 13/26 8/15 1   14 2
 1. Học sinh dân tộc
Dân tộc TSHS L1 L2 L3 L4 L5 Ghi chú
Tày 65 20 15 12 13 5
Nùng 26 8 4 3 7 4
Dao 19 4 5 4 4 2
Hoa 1 1
Thái 1 1
Tổng 112 32 24 19 24 13  

III. Những thành tựu chính

TT Những thành tựu chính Thời điểm công nhận
1 Duy trì sĩ số trong năm học đạt 100% 5/2015
2 100 % học sinh được học 8-9 buổi/tuần 5/2015
3 58,7% học sinh đạt danh hiệu học sinh HTXS + HTT các môn học 5/ 2015
7 100 % học sinh đủ điều kiện HTCT lớp học 5/ 2015
8 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 5/ 2015
9 80% GV được công nhận GV dạy giỏi  cấp Huyện 02/ 2015
10 Đạt chuẩn về PCGDTHĐĐT mức độ 1 2014
11 Triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua 5/ 2015
 1. Tự đánh giá sâu về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học trước

KÕt qu¶ hai mÆt gi¸o dôc

 

Líp TS HS Kiến thức, kỹ năng Năng lực, phẩm chất Ghi chó
HTXS HTT HT ĐẠT
1 35 9 10 16 35
2 26 8 8 10 26
3 19 6 6 7 19
4 26 5 6 15 26
5 15 2 11 2 15
Céng 121 30 41 50 121  

* §¸nh gi¸ chung

N¨m häc 2014 – 2015 tr­êng TiÓu häc Nguyên Phúc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, néi dung, ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc theo sù chØ ®¹o chung cña ngµnh GD&§T. ChÊt l­îng gi¸o dôc ®¹t mÆt b»ng chung cña toµn huyÖn. ChÊt l­îng ®éi ngò ®ang tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn. Nhà trường thực hiện tốt Cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng”, cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo t­ t­ëng tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, cuéc vËn ®éng “Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g­­¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o” và triển khai tương đối hiệu quả phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc “; tËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn d¹y häc phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh trªn c¬ së chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng cña ch­¬ng tr×nh; đẩy m¹nh viÖc chØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc nh»m n©ng cao chÊt lượng gi¸o dôc; thùc hiÖn ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ theo h­íng khuyÕn khÝch tinh thÇn tù häc vµ ý thøc s¸ng t¹o cña häc sinh.

Phần D.

NHỮNG ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2015 -2016

 1. Danh mục tổng hợp các ưu tiên phát triển chính của nhà trường
 2. Tổ chức nhà trường và Quản lý GD

– Kiện toàn các tổ chức trong nhà trường theo Điều lệ trường tiểu học.

– Phát huy hiệu quả vai trò các tổ chức trong nhà trường.

– Dạy học 8 đến 9 buổi/ tuần

– Dạy Tiếng Anh cho 100% số học sinh lớp 3,4,5.

– Tổ chức hiệu quả hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu vào các buổi chiều trong tuần.

 1. Phát triển chuyên môn

– Tăng cường dự giờ, thăm lớp.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học.

– Tổ chức hiệu quả các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học.

– Triển khai đầy đủ theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.

– Triển khai, thực hiện các chương trình, nội dung theo kế hoạch dự án ChildFund.

– Tham gia đầy đủ, hiệu quả các chương trình giao lưu, các hội thi do cấp trên tổ chức.

 1. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

– Mua bæ sung trang thiết bị ĐDDH tèi thiÓu cho c¸c líp. (theo Th«ng t­ 15/2009/TT- BGD&§T ngµy16/7/2009) Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.

– Mua sắm trang thiết bị cho thư viện: Tủ , bàn ghế, giá, Sổ sách, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, sách tham khảo, chuyÖn …; Trang trÝ phßng th­ viÖn ®¹t chuÈn.

– Mua s¾m,Trang trÝ, bæ sung mét sè ®å dïng trong phßng Héi ®ång.

– Sắp xếp phòng thư viện, tủ sách đạo đức, tủ sách pháp luật …

– Tu sửa, trang trí lại các lớp học.

– Tu sửa bồn hoa, chăm sóc cây xanh ở sân trường.

 1. Huy động sự tham gia của cộng đồng

– Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển trường, lớp;

– Hỗ trợ các hoạt động giáo dục;

– Hỗ trợ học sinh học tập ở nhà.

 1. Khung hoạt động kế hoạch phát triển trường học
Chủ đề và mô tả hoạt động cụ thể của KH phát triển nhà trường Trách nhiệm Người phối hợp Thời gian hoàn thành Dự trù kinh phí
I. Tổ chức, quản lý nhà trường
1. Kiện toàn các tổ chức trong nhà trường theo Điều lệ trường tiểu học. Hiệu trưởng Bộ tứ nhà trường Tháng 9/2015  
2. Phát huy hiệu quả vai trò các tổ chức trong nhà trường.  Chi bộ, BGH, Công đoàn, Tổng phụ trách Đội Giáo viên phụ trách các mảng Trong suốt năm học  
3. Dạy học 8 đến 9 buổi/ tuần.  BGH,Tổ chuyên môn Giáo viên Từ tuần 2 tháng 9/ 2015  
4. Dạy Tiếng Anh cho 100% số HS L 3-5 BGH,Tổ chuyên môn Giáo viên Tiếng Anh Trong năm học  
5.Tổ chức hiệu quả hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu  vào các buổi chiều trong tuần. BGH Giáo viên 

 

 

Trong suốt năm học.   
II. Phát triển chuyên môn đội ngũ giáo viên
1. Tăng cường dự giờ, thăm lớp. BGH Tổ chuyên môn Trong suốt năm học.  
2. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học. Ban kiểm tra nội bộ trường Tổ chuyên môn Trong suốt năm học.  
3. Tổ chức hiệu quả các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học BGH  Tổ chuyên môn Trong suốt năm học.  2 500 000
4. Triển khai, thực hiện các chương trình, nội dung theo kế hoạch dự án ChildFund. BGH  Tổ chuyên môn, giáo viên Trong suốt năm học.   
5. Tham gia đầy đủ, hiệu quả các chương trình giao lưu, các hội thi do cấp trên tổ chức. 100% GV tham gia thi viết chữ đẹp, GVDG cấp trường, 30 % GV tham gia thi cấp huyện. BGH, tổ chuyên môn 

 

 

Toàn thể cán bộ, giáo viên Trong suốt năm học.Tháng 10/2015

 

Tháng 11/2015

2 500 000
III. Cơ sở vật chất
1. Phát quang sân trường, tu sửa bàn ghế,  lớp học, hệ thống điện, nước. BGH Ban lao độngPhụ huynh Tháng 8/2015 và trong suốt năm học 6 500 000
2. Trang trí phòng học BGH Ban lao động + GVCN Tháng 9/2015 10 000 000
3. Mua, sắm trang thiết bị dạy học; trang thiết bị văn phòng BGH Tổ chuyên môn Tháng 8->12/2015 30 000 000
IV. Sự tham gia của cộng đồng
1. Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển trường, lớp BGH Lãnh đạo địa phương, phụ huynh học sinh Tháng3/ 2015  
2. Hỗ trợ kinh phí tu sửa cơ sở vật chất (tự nguyện) BGH  Phụ huynh học sinh + Tháng8,9/ 2015 12 000 000
3. Tham gia hỗ trợ các hoạt động của nhà trường (tự nguyện) BGH, TPT Đội Các tổ chức đoàn thể, trong trường và địa phương Khi tổ chức Các hoạt động lớn 2 000 000
4. Duy trì công tác phổ cập THĐĐTMĐ 1- XMC Ban chỉ đạo PC GV, Phụ huynh, địa phương Tháng 10/2015  
V. Kết quả giáo dục
1. Phấn đấu 100% học sinh HTCT lớp học; trong đó HTXS33%, HTT 35% BGH, Tổ chuyên môn, GV TPTr độiPhụ huynh

Công đoàn

Tháng 5/2015 2 000 000 
– Tû lÖ huy ®éng trÎ 6 tuæi vµo líp 1 đạt 100%.Tû lÖ häc sinh häc ®óng ®é tuæi: 100%. HiÖu qu¶ ®µo t¹o đạt 100% BGH, Tổ Tổ chuyên môn, GVPhụ huynh Tháng 8/2015 

Tháng 5/2016

 
2. Giao lưu học sinh giỏi môn Toán và Tiếng Việt BGH, Tổ chuyên môn, GV TPTr độiPhụ huynh

Công đoàn

Tháng 3/2016 1 000 000
3. Giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đạt cấp trường BGH, Tổ chuyên môn, GV TPTr độiPhụ huynh

Công đoàn

Tháng 3/2016 1 500 000 
4. Thi VSCĐ đạt giải cấp trường 25 em  BGH, Tổ chuyên môn, GV Phụ huynhCông đoàn Tháng 4/2016 2 000 000 

 

5. 98% đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ BGH, TPTrĐ Toàn thể GV   1 000 000
VI. Danh hiệu thi đua
1. Tập thể: Phấn đấu đạt Trường  TTLĐTT, Công đoàn Vững mạnh, Liên đội Mạnh, Đơn vị Văn hóa BGH, Công đoàn Toàn thể CB, GV, NV Tháng 5/2016  
1. Cá nhân: Phấn đấu đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 14CB, GV, NV. CSTĐCS 02 CB, GV. BGH, Công đoàn Toàn thể CB, GV, NV Tháng 5/2016  

Trên đây là kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2015 – 2016 của trường Tiểu học Nguyên Phúc

Ý kiến của đại diện giáo viên:  …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của đại diện phụ huynh:

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nơi nhận:– PGD&ĐT (để báo cáo);

– Đảng uỷ, UBND xã (để báo cáo);

– Chi bộ (để lãnh đạo);

– Các tổ chuyên môn(để thực hiện);

– BCHCĐ ( để phối hợp);

– Ban T.Tra ND ( Để giám sát);                          – – Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lường Thị Hà

 

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ NGUYÊN PHÚC

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KÈM THEO KẾ HOẠCH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG LÀ CÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT NĂM HỌC 2014 – 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG     TRƯỜNG TH LỤC BÌNH

Số:    /KHHĐGD-THLB                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc         

         Nguyên Phúc, ngày 20 tháng 9 năm 2013   

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC     

NĂM HỌC 2013 – 2014

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014;

Căn cứ Quyết định số số 1033/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013 – 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Hướng dẫn số    /GDĐT-GDTH ngày    tháng 9 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bạch Thông về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013 – 2014;

Trường TH Nguyên Phúc xây dựng Kế họach hoạt động giáo dục năm học 2013 – 2014 như sau:

Phần A. BỐI CẢNH NHÀ TRƯỜNG

Trường Tiểu học Nguyên Phúc đóng trên địa bàn xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.

Xã Nguyên Phúc là xã thuần nông, nằm cách trung tâm huyện Bạch Thông 9Km về phía Tây Nam với diện tích đất tự nhiên là 2 864 ha được chia thành 8 thôn bản có 650 hộ với tổng số dân là 2574 nhân khẩu gồm 4 dân tộc(Tµy, Nïng, Kinh, Dao). Trong đó dân tộc Tày là chiếm đa số.

Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhiệt tình, tích cực, năng nổ, có tinh thần phấn đấu cao. Đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 9/15 = 60%. Việc huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đều đạt 100%. Tỷ lệ học sinh HTCTTH  hàng năm đạt 98% trở lên.

Mạng lưới trường lớp nhà trường có tổng số 07 lớp. Cơ sở vật chất, trang thiết đủ cho việc dạy và học, còn thiếu các phòng học chức năng.

Địa bàn khu dân cư rộng nên việc tập trung và quản lý thường xuyên gặp nhiều khó khăn. X· cã ®Þa h×nh phøc tạp giao th«ng ®i l¹i hÕt søc khã kh¨n nhÊt lµ vÒ mïa m­a giã. Lµ x· vïng cao nªn ®êi sèng kinh tÕ nhiÒu hé d©n cßn khã kh¨n, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, sè hé nghÌo 82/650 chiÕm 12,6%. Song víi truyÒn thèng hiÕu häc cña trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c phong trµo v¨n ho¸ – gi¸o dôc ®­îc ph¸t triÓn.

        A1. Danh mục các điểm trường hiện có.

TT Điểm trường Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS
1 Điểm chính 2 39 2 27 1 18 1 22 1 26
Cộng 2 39 2 27 1 18 1 22 1 26

A2. Bản đồ nhà trường (trên địa bàn xã chỉ rõ vị trí các điểm trường và thôn)

Khu trường chính nằm giữa trung tâm Thôn Bắc Lanh Chang xã Nguyên Phúc.

A3. Một biểu đồ đơn giản theo dòng thời gian về tình hình nhập học kể từ năm 2010 đến nay.

Năm học Số lớp Tổng số học sinh Tuyển mới vào lớp 1 HS HTCTTH Ghi chú
2010 – 2011 7 124 23 17
2011 – 2012 7 128 19 28
2012 – 2013 7 122 26 28
2013 – 2014 7 132 39 28

Phần B.  CÁC MỤC TIÊU TRUNG HẠN CHÍNH

– Căn cứ quy định công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học.

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020 của trường Tiểu học Nguyên Phúc, duy trì nhà trường đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Giữ vững phổ cập GDTH ĐĐT mức độ I.

Phần C. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC TRƯỚC

* C1. Tổng hợp tình hình học sinh, CB-GV

Danh sách ĐT TSHS nhập học L1 TS/nữ  L2 TS/nữ L3 TS/nữ L4 TS/nữ L5 TS/nữ HT PHT GV Nhân viên
Điểm chính  132 39/21 27/10 18/9 22/12 26/10 1 1 11 2
Tổng 132 39/21 27/10 18/9 22/12 26/10 1 1 11 2

Học sinh dân tộc

Dân tộc TSHS L1 TS/nữ L2 TS/nữ L3 TS/nữ L4 TS/nữ L5 TS/nữ Ghi chú
Tày 120 36/19 25/9 18/9 18/10 23/10
Nùng 10 1/0 2/1 0 4/2 3/0
Dao 1 1/1 0 0 0 0
Kinh 1 1/1 0 0 0 0
Tổng 132 39/21 27/10 18/9 22/12 26/10  

Học sinh lớp ghép

Số lớp TSHS Lớp Tên GV Lớp Tên GV Lớp Tên GV

Học sinh học lớp Công nghệ giáo dục: 0

Học sinh học Mô hình trường học mới: 0

C2. Những thành tựu chính

* Trường đạt danh hiệu trường Tiên Tiến từ năm 2010.

* Số học sinh giỏi cấp huyện: 13 em.

* Học sinh học 2 buổi / ngày: 132 em.

* CB, GV đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02đ/c.

* CB,GV,NV đạt LĐTT: 09 đ/c

* Đơn vị đạt chuẩn về PCGD ĐĐT mức độ I năm 2001.

C3. Ghi nhận những thành tựu chính của trường

TT Những thành tựu chính Thời điểm công nhận (đạt)
1 100% giáo viên có trình độ trên chuẩn  Tháng 8/2013
2 39  Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi Tháng 5 năm 2013
3  7 GV được công nhận GV dạy giỏi các cấp Tháng 12 năm 2012
4 100 % học sinh được học 2 buổi/ngày Tháng 9 năm 2013

C4. Tự đánh giá sâu về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học trước

* Thành tựu chính và các khía cạnh tích cực.

Trong năm học vừa qua nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong tác tham gia đầy đủ các phong trào, các tổ chuyên môn đều xây dựng kế hoạch động hợp lý, tập thể đoàn kết tạo động lực thúc đẩy cán bộ giáo viên an tâm công tác.

* Các vấn đề trở ngại chính hạn chế sự phát triển của nhà trường.

Điều kiện cơ sở vật chất lớp học, đồ dùng dạy học chưa đầy đủ để đáp ứng nhu cầu trong việc khai thác kiến thức, đặc điểm địa phương địa hình phức tạp, sự tham gia xã hội hoá giáo dục ở địa phương có phần còn hạn chế, một số bậc phụ huynh ở chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của học sinh.

Đội ngũ giáo viên có tuổi chiếm tỷ lệ cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng và tiếp cận với phương pháp dạy học mới còn hạn chế ảnh hưởng rất lớn đến bồi dưỡng các hoạt động mũi nhọn.

C5. Đánh giá sâu về tình hình thực hiện năm học trước (những ưu tiên phát triển cụ thể)

Mô tả hoạt động  phát triển cụ thể đã được thống nhất trong KH phát triển năm học trước Thành tựu (hoàn toàn/ một phần/ không có) Ý kiến và lý do đối với mức độ thành tựu thực tế
1.     Tuyển sinh đầu cấp 100%
2.     Duy trì sĩ số 100%
3.     Chất lượng hai mặt giáo dục đạt từ TB trở lên 99,2% Công tác phụ đạo học sinh yếu đạt kết quả.
4.     Tỷ lệ học sinh HTCTTH 100%
5.     Tỷ lệ phổ cập GDTH ĐĐT 100%

Phần D.NHỮNG ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC TỚI.

D1. Danh mục tổng hợp các ưu tiên phát triển chính của nhà trường

– Nhà trường và Quản lý GD tổ chức dạy học 9 buổi/ tuần; tổ chức dạy Tiếng Anh cho 100% số học sinh lớp 3, 4, 5;  Phụ đạo học sinh yếu vào các buổi chiều trong tuần thứ 2, thứ 6)

– Phát triển chuyên môn (GV sẽ tăng tham dự tập huấn tăng cường TV cho HSDTTS, Tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, GV hoàn thành bản KH cá nhân)

+ Tham gia dự thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh.

+ Tham gia giao lưu các môn học và giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc cấp huyện, tỉnh.

+ Tham gia dự thi “Vở sạch – Chữ đẹp” cấp huyện, tỉnh.

– Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục (tham mưu với các cấp để xây các phòng chức năng, mua bóng, vợt cầu lông cho đội tuyển điền kinh và Hội thao các cấp)

+ Xây dựng lớp học thân thiện, thư viện thân thiện (70% tổng số lớp)

+ Làm bồn hoa cho 7 lớp và trồng hoa và chăm sóc 100% số bồn hoa của trường

– Kết quả mong muốn (Tất cả HS đều được đánh giá và báo cáo cho phụ huynh biết, đã phụ đạo cho học sinh còn yếu 2 tiết/ tuần…..)

– Sự tham gia của cộng đồng (Thành lập Ban đại diện CMHS tổ chức họp 4 lần trong năm)

D2. Khung hoạt động kế hoạch phát triển trường học

Chủ đề và mô tả hoạt động cụ thể của KH phát triển trường TH Trách nhiệm thực hiện Đầu ra mong muốn Tiêu chí đánh giá Thời gian hoàn thành Nguồn kinh phí Dự trù kinh phí
Tổ chức và quản lý NT
1, Công tác quản lý  Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học. Thực hiện được kế hoạch Tháng 9/2013
Phát triển chuyên môn đội ngũ giáo viên
1, Tạo điều kiện cho GV theo học các lớp về CM NV 100% GV đạt chuẩn và trên chuẩn Chuẩn GV TH trong suốt năm học GV tự túc
Cơ sở vật chất
1, XD kế hoạch tu sửa trường lớp trước khi bước vào năm học mới Kinh phí cấp trên và đóng góp
Sự tham gia của cộng đồng
1, Thường xuyên tham mưu với các Ban ngành Tất cả các Ban ngành cùng phối kết hợp Trong suốt năm học
Kết quả giáo dục HS
1, BGH thường xuyên KT, GS GV nhiệt tình, có trách nhiệm 100% HS đạt từ TB trở lên Thực hiện tốt TT về ĐGXL GV và HS Cuối mỗi kỳ và cả năm học

Ý kiến của GV: Nhất trí với kế hoạch giáo dục hoạt động của nhà trường năm học 2013 – 2014.

Ý kiến của Phụ huynh: Nhất trí với kế hoạch giáo dục hoạt động của nhà trường năm học 2013 – 2014.

Ý kiến của cấp Uỷ, chính quyền địa phường, tổ chức đoàn thể (đảm bảo nguyên tắc CÔNG BẰNG, HIỆU QUẢ CHI PHÍ, HỮU HIỆU, AN TOÀN).

Nguyên Phúc, ngày 20 tháng 9 năm 2013

Ý kiến của chính quyền địa phương                          HIỆU TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)         

 

                                                                                      Nguyễn Thị Nhung

 

 

 

Phê duyệt của phòng GD&ĐT

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

(KÈM THEO KẾ HOẠCH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG LÀ CÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT NĂM HỌC 2013 – 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch Th¸ng

 

 

Th¸ng CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM
 8 – Tham dù båi d­­­ìng hÌ do phßng tæ chøc – Tæ chøc båi d­­­ìng hÌ t¹i tr­êng.- TuyÓn sinh líp 1.

– ChuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt, SGK, SGV, VPP cho n¨m häc 2013 – 2014.

– §iÒu tra, tæng hîp sè liÖu Phæ cËp

– VÖ sinh tr­­­êng líp, trang trÝ líp häc theo quy ®Þnh.

– Tùu tr­­­êng ngµy 15/8, ph¸t tµi liÖu cho gi¸o viªn.

– Ph©n c«ng chuyªn m«n.

– Thùc häc tuÇn 1 tõ ngµy 19/8

– LuyÖn tËp ®éi nghi thøc chuÈn bÞ cho khai gi¶ng. ChuÈn bÞ cho c«ng t¸c khai gi¶ng n¨m häc 2013 – 2014.

– Họp phụ huynh học sinh đầu năm học

  

9

– Khai gi¶ng n¨m häc: Ngµy 5/9/2013.- Duy tr× nÒ nÕp.

– Hoµn thµnh b¸o c¸o thống kê số liệu ®Çu n¨m.

– ChuÈn bÞ hå s¬ phæ cËp gi¸o dôc n¨m 2013.

– Tæ chøc «n t©p, kiÓm tra kh¶o s¸t chÊt l­­îng ®Çu n¨m ngµy 15/9. B¸o c¸o kÕt qu¶ thi KSCL§N.

– Ph©n lo¹i häc sinh (G, K, TB, Y)

– X©y dùng kÕ ho¹ch båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

Ký cam kết chất lượng giáo dục. Đăng ký thi đua đầu năm học.

– Dù héi nghÞ hiÖu tr­­­ëng cÊp tØnh.

– Tæ chøc tÕt trung thu 19/9 ( 15/8 ¢L).

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5.

– Dù giê, rót kinh nghiÖm GV d¹y trÎ khuyÕt tËt.

– H­íng dÉn gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt. HD ghi sæ theo dâi sù tiÕn bé cña trÎ khuyÕt tËt.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 9.

– Héi nghÞ c¸n bé viªn chøc ®Çu n¨m. §¹i héi C«ng ®oµn nhiÖm kú 2013 – 2015

– DuyÖt ph©n c«ng chuyªn m«n t¹i PGD.

– KiÓm tra toµn diÖn 1GV.

– NhËp sè liÖu EMIS.

– §¸nh gi¸ tr­­­êng chuÈn Quèc gia (SGD)

  

 

 

 

 

10

 

 

 

 

– Duy tr× nÒ nÕp.- D¹y häc theo ph©n ho¸ ®èi t­îng HS.

– DuyÖt thi ®ua ®Çu n¨m – DuyÖt kÕ ho¹ch n¨m häc.

– §¸nh gi¸ tr­­­êng chuÈn Quèc gia (TØnh).

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm

– KiÓm tra toµn diÖn  1GV.

– KiÓm tra chuyªn ®Ò 1GV.

– LËp ®éi tuyÓn – LuyÖn tËp Héi thao cÊp tr­êng.

– Hoµn thiÖn hå s¬ PCGD – KiÓm tra c«ng nhËn PCGDTH§§T n¨m 2013.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 10.

– KiÓm tra sæ theo dâi sù tiÕn bé cña trÎ khuyÕt tËt.

– ¤n tËp GHK I – Thi GKI.

 11 – Duy tr× nÒ nÕp.- Nép b¸o c¸o ®iÓm thi GKI.

– KiÓm tra toµn diÖn 1GV.

– Tæ chøc täa ®µm ngµy Nhµ gi¸o VN 20/11.

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– Tæ chøc Héi thao cÊp tr­­êng.

– Thi viÕt ch÷ ®Ñp GV + HS cÊp tr­êng LÇn 1.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 11.

– Thµnh lËp Ban gi¸m kh¶o Héi thi GVDG cÊp tr­­­êng.

– Thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr­­­êng (TuÇn 1+2)

– Tự kiểm tra nội bộ trường học.

  

12

– Tæ chøc «n tËp cuèi HKI.- Thi cuèi kú I (BGH nhËn ®Ò t¹i PGD m«n: T+TV; C¸c m«n kh¸c tr­êng tù ra ®Ò)

– Tham dù Héi thao cÊp huyÖn.

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 12.

– KiÓm tra toµn diÖn  GV Mü thuËt.

– Tham dù Héi thi CBQLG cÊp huyÖn.

 01 – Duy tr× nÒ nÕp d¹y vµ häc.- S¬ kÕt häc kú I.

– DuyÖt thi ®ua cuèi häc kú I.

– Nép b¸o c¸o cuèi häc kú I.

– Học chương trình häc kỳ II.

– Dù thi CBQLG cÊp tØnh.

– Giao l­u c¸c m«n häc cÊp tr­êng.

– Thi gi¶i To¸n + TiÕng Anh qua m¹ng cÊp huyÖn.

– Thi §DDH tù lµm cÊp tr­êng.

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5.

– Båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– §¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV.

– KiÓm tra chuyªn ®Ò.

– Thi “Vë s¹ch – ch÷ ®Ñp GV + HS cÊp tr­êng.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 1.

– Ph©n c«ng trùc tÕt, nghØ tÕt.

– Tự kiểm tra nội bộ.

– Luyện tập nghi thức Đội.

– Ph©n c«ng trùc tÕt, nghØ tÕt

 02 – NghØ tÕt ©m lÞch.- Duy tr× nÒ nÕp.

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– Tæ chøc “Giao l­u To¸n, TiÕng viÖt” cÊp tr­êng: tõ líp 1->líp 5.

– Thi “Vë s¹ch – ch÷ ®Ñp” GV + HS cÊp tr­êng tr­êng.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 2.

– Tự kiểm tra theo chuyên đề.

– Thi nghi thức đội cấp huyện.

– Giao l­u TiÕng viÖt cña chóng em cho HSDTTS cÊp tr­êng.

– Dù thi Giao l­u TiÕng viÖt cña chóng em cho HSDTTS cÊp huyÖn.

 03 – Duy tr× nÒ nÕp.- ¤n tËp thi gi÷a kú II.

– Thi Gi÷a kú II (BGH tù ra ®Ò).

– Dù thi Giao l­u c¸c m«n häc cÊp huyÖn.

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– Dù thi “Vë s¹ch – ch÷ ®Ñp” GV + HS cÊp huyÖn.

– KiÓm tra toµn diÖn  GV líp 5.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 3.

Tự kiểm tra theo chuyên đề.

– Dù thi Giao l­u TiÕng viÖt cña chóng em cho HSDTTS cÊp tØnh (lÇn 2).

– X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn tr­­êng, líp n¨m häc 2014 – 2015.

 04 – Duy tr× nÒ nÕp.- Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­ìng HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– Giao l­u TiÕng viÖt cña chóng em cho HSDTTS cÊp tØnh lÇn 2.

– Dù thi “Vë s¹ch – ch÷ ®Ñp” GV + HS cÊp tØnh.

– Thi §DDH tù lµm cÊp tØnh.

– Thi gi¶i To¸n + TiÕng Anh qua m¹ng cÊp tØnh.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 4.

– Hoµn thµnh s¸ng kiÕn kinh nghiÖm.

– Rµ so¸t ch­­¬ng tr×nh.

– Ôn tập cuối năm.

– Tæ chøc Hội thi “Chủ nhân đất nước”.

– Tự kiểm tra theo nội bộ.

 05 – Duy tr× nÒ nÕp.- ¤n tËp kiÓm tra cuèi n¨m (BGH nhËn ®Ò t¹i PGD m«n: T+TV; C¸c m«n kh¸c tr­êng tù ra ®Ò).

– Tæ chøc bµn giao chÊt l­­­îng HS gi÷a c¸c líp.

– XÐt HTCTTH n¨m häc 2013 – 2014.

– KiÓm tra MCLTT, K§CLGD.

– B×nh xÐt vµ duyÖt thi ®ua cuèi n¨m.

– KiÓm kª tµi s¶n. Tæng kÕt n¨m häc.

– DuyÖt thi ®ua cuèi n¨m – Hoµn thµnh b¸o c¸o cuèi n¨m (theo mÉu).

– BÕ gi¶ng n¨m häc.

06 – Tæ chøc tÕt thiÕu nhi – Tæ chøc §¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå.- Gi¸o viªn tiÕp tôc tù BDTX.

– XD kÕ ho¹ch BD cho CBQL + GV hÌ 2014.

– Phô ®¹o HS ch­a ®¹t chuÈn KT, KN lÇn  (¤n luyÖn tõ 20/6 ®Õn 15/7/2014)

 07 – Phô ®¹o HS ch­a ®¹t chuÈn KT, KN (NÕu cã).- KT lÇn 2 cho HS ch­a ®¹t chuÈn KT, KN ngµy 15/7/2013 (NÕu cã).

– Tham gia tËp huÊn do Bé, Së GD, Phßng GD tæ chøc.

08 – TuyÓn sinh vµo líp 1 n¨m häc 2014 – 2015.- Tham dù c¸c líp tËp huÊn hÌ n¨m häc 2014 – 2015.

– KiÓm tra, tu söa CSVC cho n¨m häc 2014 – 2015.

– ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó chuÈn bÞ khai gi¶ng n¨m häc míi 2014 – 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG     TRƯỜNG TH NGUYÊN PHÚC

Số:   /KHHĐGD-THNP                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc         

         Nguyên Phúc, ngày 20 tháng 9 năm 2015 

KẾ HOẠCH

 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 – 2016

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số 1447/SGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015- 2016;

Căn cứ Hướng dẫn số 223/GDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015 – 2016;

Trường Tiểu học Nguyên Phúc xây dựng Kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2015 – 2016 như sau:

Phần A. BỐI CẢNH NHÀ TRƯỜNG

 1. Tình hình địa phương

Nguyªn Phóc lµ x· vïng cao n»m ë phÝa Đ«ng Nam cña huyÖn B¹ch Th«ng. Cã tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn lµ: 4 742, 92 ha, víi 522 hé d©n vµ 1925 nh©n khÈu, ®­îc chia thµnh 11th«n b¶n. Gåm c¸c d©n téc: Tµy, Nïng, Kinh, Dao vµ Hoa cïng chung sèng. Lµ mét x· cã ®Þa h×nh phøc tạp giao th«ng ®i l¹i hÕt søc khã kh¨n nhÊt lµ vÒ mïa m­a giã. Lµ x· vïng cao nªn ®êi sèng kinh tÕ nhiÒu hé d©n cßn khã kh¨n, nhiÒu hé d©n kh«ng cã ruéng canh t¸c, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, sè hé nghÌo 39 hộ chiÕm trªn 7,47%. Song víi truyÒn thèng hiÕu häc cña nhân dân địa phương trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c phong trµo V¨n ho¸ – Gi¸o dôc ®­îc ph¸t triÓn.

Trong những năm qua, c«ng t¸c gi¸o dôc, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc tiÓu häc lu«n ®­îc CÊp uû Đảng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn. Nguyên Phúc lµ 1 trong 6 x· ®­îc h­ëng lîi tõ Dù ¸n Childfund tµi trî trong ®ã cã m¶ng “C¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc” nªn c«ng t¸c Gi¸o dôc còng cã phÇn thuËn lîi.

X· ®· ®­îc c«ng nhËn ®¹t chuÈn phæ cËp chèng mï ch÷ tõ n¨m1992 vµ c«ng

nhËn ®¹t chuÈn GDTH§§T n¨m 2004. Tõ n¨m 2010 được công nhận đạt chuẩn PCGDTH Đ ĐT mức độ 1 ®Õn nay vÉn duy tr×.

 1. T×nh h×nh nhµ tr­êng
 2. §Æc ®iÓm chung

Tr­êng TiÓu häc Nguyên Phúc ®­îc thµnh lËp tõ năm 1989 trªn c¬ së t¸ch tõ tr­êng cÊp 1,2  Nguyên Phúc. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay tr¶i qua h¬n 26 n¨m x©y dùng nhµ tr­êng ®· æn ®Þnh vµ tõng b­íc ph¸t triÓn theo sù ph¸t triÓn chung cña GD&§T huyÖn B¹ch Th«ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô mµ §¶ng vµ nh©n d©n giao phã nhµ tr­êng cã rÊt nhiÒu thuËn lîi song còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n th¸ch thøc. Cô ThÓ:

ThuËn l¬i: Nhµ tr­êng lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn cña CÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; sù chØ ®¹o s©u s¸t cña phßng GD&§T B¹ch Th«ng; sù ñng hé nhiÖt t×nh cña Héi cha mÑ häc sinh…§éi ngò CBGV cã tr×nh ®é ®¹t chuẩn vµ trªn chuÈn vµ lµ mét khèi ®oµn kÕt, t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i, s½n sµng hîp t¸c chia sÎ ®Ó cïng tiÕn bé.

 Khã kh¨n: Quy m« tr­êng nhá do sè l­îng häc sinh Ýt và chia làm 02 điểm trường nªn rÊt khã kh¨n khi tham gia c¸c ho¹t ®éng phong trµo. Tû lÖ häc sinh/líp, líp/tr­êng Ýt nªn ¶nh h­ëng ®Õn phong trµo thi ®ua. C¬ së vËt chÊt ®· xuèng cÊp, không cóphòng học chức năng  nên cũng phần nào chưa ®¸p øng m«i tr­êng häc tËp th©n thiÖn. Trang thiÕt bÞ d¹y häc ch­a ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc.

 1. T×nh h×nh tæ chøc, CSVCnhµ tr­êng
 2. Số điểm trường,lớp, học sinh

Trường chính: Đóng trên địa bàn thôn Quăn xã Nguyên Phúc, Phân trường  đóng trên địa bàn thôn Nam Yên xã Nguyên Phúc.

– Lớp, học sinh:

Khối TS lớp TSHS HSNữ HSDTộc NữDT KT/HN 6tuổi 7tuổi 8 tuổi 9tuổi 10 tuổi 11 tuổi
1 2 31 17 30 16 31
2 2 34 20 33 20 34
3 2 25 13 23 13 25
4 2 19 14 19 14 1 19
5 2 26 13 25 12 1 26
Tổng 10 135 77 135 75 2 31 34 25 19 26

 

 1. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
TS  Nữ Dântộc NữDT Đại học Cao đẳng T. cấp Tuổi dưới 30 Tuổi từ31-40 Tuổi từ41-50 Tuổi từ51-55 Tuổi trên 55
Hiệu trưởng 1 1 1 1 1 1
Phó HT 1 1 1 1 1 1
GV CBản 11 10 9 8 3 8 2 3 6
GV Anh văn 1 1 1 1 1 1
GV Âm nhạc 1 1 1 1 1 1
GV MThuật 1 1 1 1 1 1
Kế toán 1 1 1 1 1 1
Y tế 1 1 1 1
Tổng 18 16 16 14 7 9 2 4 6 7 1  
 1. Mét sè tæ chøc trong tr­êng

– Tr­êng cã 02 tæ công tác tổ 1 (khối 1,2)  do tổ trưởng chuyên môn phụ trách; Tổ 2 (khối 3,4, 5) Phã hiÖu tr­ëng phô tr¸ch.

– Cã chi bé ®¶ng gồm 13 đảng viên, Hiệu trưởng là Bí thư chi bộ.

– Cã tæ chức C«ng ®oµn.

Phần B. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số 1447/SGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015- 2016;

Căn cứ Hướng dẫn số 223/GDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015 – 2016;

Trường Tiểu học Nguyên Phúc quyết tâm thưc hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Năm học 2015- 2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

1.Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

2.Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới, mở rộng áp dụng tại các trường có điều kiện; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, mở rộng áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

3.Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 1. Cñng cè, duy tr× kÕt qu¶ PCGDTH§§T mức độ 1 và PC Xóa mù chữ trªn ®Þa bµn x·; c¶i tiÕn phư¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó n©ng cao chÊt lưîng gi¸o dôc. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c KiÓm ®Þnh chÊt lượng gi¸o dôc
 2. Chó träng rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ båi dưìng n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn theo quy ®Þnh vÒ ChuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc, chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học.
 3. Thùc hiÖn nghiªm tóc kÕ ho¹ch gi¸o dôc vµ kÕ ho¹ch thêi gian n¨m häc theo tinh thÇn chØ ®¹o cña Bé GD&§T.

Phần C.  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC TRƯỚC

 1. Tổng hợp tình hình học sinh, CB-GV

 

 

Danh sách Đ.Trường TSHS nhập học L1 TS/nữ  L2 TS/nữ L3 TS/nữ L4 TS/nữ L5 TS/nữ HT PHT GV NV
Điểm chính 77 14/23 9/18 9/12 9/16 5/8 1 9 2
Phân trường Nam Yên 44 6/12 4/8 4/7 4/10 3/7 5
Tổng 121 20/35 13/26 14/19 13/26 8/15 1   14 2
 1. Học sinh dân tộc
Dân tộc TSHS L1 L2 L3 L4 L5 Ghi chú
Tày 65 20 15 12 13 5
Nùng 26 8 4 3 7 4
Dao 19 4 5 4 4 2
Hoa 1 1
Thái 1 1
Tổng 112 32 24 19 24 13  

III. Những thành tựu chính

TT Những thành tựu chính Thời điểm công nhận
1 Duy trì sĩ số trong năm học đạt 100% 5/2015
2 100 % học sinh được học 8-9 buổi/tuần 5/2015
3 58,7% học sinh đạt danh hiệu học sinh HTXS + HTT các môn học 5/ 2015
7 100 % học sinh đủ điều kiện HTCT lớp học 5/ 2015
8 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 5/ 2015
9 80% GV được công nhận GV dạy giỏi  cấp Huyện 02/ 2015
10 Đạt chuẩn về PCGDTHĐĐT mức độ 1 2014
11 Triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua 5/ 2015
 1. Tự đánh giá sâu về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học trước

KÕt qu¶ hai mÆt gi¸o dôc

 

Líp TS HS Kiến thức, kỹ năng Năng lực, phẩm chất Ghi chó
HTXS HTT HT ĐẠT
1 35 9 10 16 35
2 26 8 8 10 26
3 19 6 6 7 19
4 26 5 6 15 26
5 15 2 11 2 15
Céng 121 30 41 50 121  

* §¸nh gi¸ chung

N¨m häc 2014 – 2015 tr­êng TiÓu häc Nguyên Phúc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, néi dung, ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc theo sù chØ ®¹o chung cña ngµnh GD&§T. ChÊt l­îng gi¸o dôc ®¹t mÆt b»ng chung cña toµn huyÖn. ChÊt l­îng ®éi ngò ®ang tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn. Nhà trường thực hiện tốt Cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng”, cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo t­ t­ëng tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, cuéc vËn ®éng “Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g­­¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o” và triển khai tương đối hiệu quả phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc “; tËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn d¹y häc phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh trªn c¬ së chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng cña ch­¬ng tr×nh; đẩy m¹nh viÖc chØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc nh»m n©ng cao chÊt lượng gi¸o dôc; thùc hiÖn ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ theo h­íng khuyÕn khÝch tinh thÇn tù häc vµ ý thøc s¸ng t¹o cña häc sinh.

Phần D.

NHỮNG ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2015 -2016

 1. Danh mục tổng hợp các ưu tiên phát triển chính của nhà trường
 2. Tổ chức nhà trường và Quản lý GD

– Kiện toàn các tổ chức trong nhà trường theo Điều lệ trường tiểu học.

– Phát huy hiệu quả vai trò các tổ chức trong nhà trường.

– Dạy học 8 đến 9 buổi/ tuần

– Dạy Tiếng Anh cho 100% số học sinh lớp 3,4,5.

– Tổ chức hiệu quả hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu vào các buổi chiều trong tuần.

 1. Phát triển chuyên môn

– Tăng cường dự giờ, thăm lớp.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học.

– Tổ chức hiệu quả các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học.

– Triển khai đầy đủ theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.

– Triển khai, thực hiện các chương trình, nội dung theo kế hoạch dự án ChildFund.

– Tham gia đầy đủ, hiệu quả các chương trình giao lưu, các hội thi do cấp trên tổ chức.

 1. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

– Mua bæ sung trang thiết bị ĐDDH tèi thiÓu cho c¸c líp. (theo Th«ng t­ 15/2009/TT- BGD&§T ngµy16/7/2009) Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.

– Mua sắm trang thiết bị cho thư viện: Tủ , bàn ghế, giá, Sổ sách, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, sách tham khảo, chuyÖn …; Trang trÝ phßng th­ viÖn ®¹t chuÈn.

– Mua s¾m,Trang trÝ, bæ sung mét sè ®å dïng trong phßng Héi ®ång.

– Sắp xếp phòng thư viện, tủ sách đạo đức, tủ sách pháp luật …

– Tu sửa, trang trí lại các lớp học.

– Tu sửa bồn hoa, chăm sóc cây xanh ở sân trường.

 1. Huy động sự tham gia của cộng đồng

– Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển trường, lớp;

– Hỗ trợ các hoạt động giáo dục;

– Hỗ trợ học sinh học tập ở nhà.

 1. Khung hoạt động kế hoạch phát triển trường học
Chủ đề và mô tả hoạt động cụ thể của KH phát triển nhà trường Trách nhiệm Người phối hợp Thời gian hoàn thành Dự trù kinh phí
I. Tổ chức, quản lý nhà trường
1. Kiện toàn các tổ chức trong nhà trường theo Điều lệ trường tiểu học. Hiệu trưởng Bộ tứ nhà trường Tháng 9/2015  
2. Phát huy hiệu quả vai trò các tổ chức trong nhà trường.  Chi bộ, BGH, Công đoàn, Tổng phụ trách Đội Giáo viên phụ trách các mảng Trong suốt năm học  
3. Dạy học 8 đến 9 buổi/ tuần.  BGH,Tổ chuyên môn Giáo viên Từ tuần 2 tháng 9/ 2015  
4. Dạy Tiếng Anh cho 100% số HS L 3-5 BGH,Tổ chuyên môn Giáo viên Tiếng Anh Trong năm học  
5.Tổ chức hiệu quả hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu  vào các buổi chiều trong tuần. BGH Giáo viên 

 

 

Trong suốt năm học.   
II. Phát triển chuyên môn đội ngũ giáo viên
1. Tăng cường dự giờ, thăm lớp. BGH Tổ chuyên môn Trong suốt năm học.  
2. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học. Ban kiểm tra nội bộ trường Tổ chuyên môn Trong suốt năm học.  
3. Tổ chức hiệu quả các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học BGH  Tổ chuyên môn Trong suốt năm học.  2 500 000
4. Triển khai, thực hiện các chương trình, nội dung theo kế hoạch dự án ChildFund. BGH  Tổ chuyên môn, giáo viên Trong suốt năm học.   
5. Tham gia đầy đủ, hiệu quả các chương trình giao lưu, các hội thi do cấp trên tổ chức. 100% GV tham gia thi viết chữ đẹp, GVDG cấp trường, 30 % GV tham gia thi cấp huyện. BGH, tổ chuyên môn 

 

 

Toàn thể cán bộ, giáo viên Trong suốt năm học.Tháng 10/2015

 

Tháng 11/2015

2 500 000
III. Cơ sở vật chất
1. Phát quang sân trường, tu sửa bàn ghế,  lớp học, hệ thống điện, nước. BGH Ban lao độngPhụ huynh Tháng 8/2015 và trong suốt năm học 6 500 000
2. Trang trí phòng học BGH Ban lao động + GVCN Tháng 9/2015 10 000 000
3. Mua, sắm trang thiết bị dạy học; trang thiết bị văn phòng BGH Tổ chuyên môn Tháng 8->12/2015 30 000 000
IV. Sự tham gia của cộng đồng
1. Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển trường, lớp BGH Lãnh đạo địa phương, phụ huynh học sinh Tháng3/ 2015  
2. Hỗ trợ kinh phí tu sửa cơ sở vật chất (tự nguyện) BGH  Phụ huynh học sinh + Tháng8,9/ 2015 12 000 000
3. Tham gia hỗ trợ các hoạt động của nhà trường (tự nguyện) BGH, TPT Đội Các tổ chức đoàn thể, trong trường và địa phương Khi tổ chức Các hoạt động lớn 2 000 000
4. Duy trì công tác phổ cập THĐĐTMĐ 1- XMC Ban chỉ đạo PC GV, Phụ huynh, địa phương Tháng 10/2015  
V. Kết quả giáo dục
1. Phấn đấu 100% học sinh HTCT lớp học; trong đó HTXS33%, HTT 35% BGH, Tổ chuyên môn, GV TPTr độiPhụ huynh

Công đoàn

Tháng 5/2015 2 000 000 
– Tû lÖ huy ®éng trÎ 6 tuæi vµo líp 1 đạt 100%.Tû lÖ häc sinh häc ®óng ®é tuæi: 100%. HiÖu qu¶ ®µo t¹o đạt 100% BGH, Tổ Tổ chuyên môn, GVPhụ huynh Tháng 8/2015 

Tháng 5/2016

 
2. Giao lưu học sinh giỏi môn Toán và Tiếng Việt BGH, Tổ chuyên môn, GV TPTr độiPhụ huynh

Công đoàn

Tháng 3/2016 1 000 000
3. Giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đạt cấp trường BGH, Tổ chuyên môn, GV TPTr độiPhụ huynh

Công đoàn

Tháng 3/2016 1 500 000 
4. Thi VSCĐ đạt giải cấp trường 25 em  BGH, Tổ chuyên môn, GV Phụ huynhCông đoàn Tháng 4/2016 2 000 000 

 

5. 98% đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ BGH, TPTrĐ Toàn thể GV   1 000 000
VI. Danh hiệu thi đua
1. Tập thể: Phấn đấu đạt Trường  TTLĐTT, Công đoàn Vững mạnh, Liên đội Mạnh, Đơn vị Văn hóa BGH, Công đoàn Toàn thể CB, GV, NV Tháng 5/2016  
1. Cá nhân: Phấn đấu đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 14CB, GV, NV. CSTĐCS 02 CB, GV. BGH, Công đoàn Toàn thể CB, GV, NV Tháng 5/2016  

Trên đây là kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2015 – 2016 của trường Tiểu học Nguyên Phúc

Ý kiến của đại diện giáo viên:  …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của đại diện phụ huynh:

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nơi nhận:– PGD&ĐT (để báo cáo);

– Đảng uỷ, UBND xã (để báo cáo);

– Chi bộ (để lãnh đạo);

– Các tổ chuyên môn(để thực hiện);

– BCHCĐ ( để phối hợp);

– Ban T.Tra ND ( Để giám sát);                          – – Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lường Thị Hà

 

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ NGUYÊN PHÚC

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KÈM THEO KẾ HOẠCH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG LÀ CÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT NĂM HỌC 2014 – 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG     TRƯỜNG TH LỤC BÌNH

Số:    /KHHĐGD-THLB                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc         

         Nguyên Phúc, ngày 20 tháng 9 năm 2013   

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC     

NĂM HỌC 2013 – 2014

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014;

Căn cứ Quyết định số số 1033/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013 – 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Hướng dẫn số    /GDĐT-GDTH ngày    tháng 9 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bạch Thông về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013 – 2014;

Trường TH Nguyên Phúc xây dựng Kế họach hoạt động giáo dục năm học 2013 – 2014 như sau:

Phần A. BỐI CẢNH NHÀ TRƯỜNG

Trường Tiểu học Nguyên Phúc đóng trên địa bàn xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.

Xã Nguyên Phúc là xã thuần nông, nằm cách trung tâm huyện Bạch Thông 9Km về phía Tây Nam với diện tích đất tự nhiên là 2 864 ha được chia thành 8 thôn bản có 650 hộ với tổng số dân là 2574 nhân khẩu gồm 4 dân tộc(Tµy, Nïng, Kinh, Dao). Trong đó dân tộc Tày là chiếm đa số.

Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhiệt tình, tích cực, năng nổ, có tinh thần phấn đấu cao. Đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 9/15 = 60%. Việc huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đều đạt 100%. Tỷ lệ học sinh HTCTTH  hàng năm đạt 98% trở lên.

Mạng lưới trường lớp nhà trường có tổng số 07 lớp. Cơ sở vật chất, trang thiết đủ cho việc dạy và học, còn thiếu các phòng học chức năng.

Địa bàn khu dân cư rộng nên việc tập trung và quản lý thường xuyên gặp nhiều khó khăn. X· cã ®Þa h×nh phøc tạp giao th«ng ®i l¹i hÕt søc khã kh¨n nhÊt lµ vÒ mïa m­a giã. Lµ x· vïng cao nªn ®êi sèng kinh tÕ nhiÒu hé d©n cßn khã kh¨n, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, sè hé nghÌo 82/650 chiÕm 12,6%. Song víi truyÒn thèng hiÕu häc cña trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c phong trµo v¨n ho¸ – gi¸o dôc ®­îc ph¸t triÓn.

        A1. Danh mục các điểm trường hiện có.

TT Điểm trường Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS
1 Điểm chính 2 39 2 27 1 18 1 22 1 26
Cộng 2 39 2 27 1 18 1 22 1 26

A2. Bản đồ nhà trường (trên địa bàn xã chỉ rõ vị trí các điểm trường và thôn)

Khu trường chính nằm giữa trung tâm Thôn Bắc Lanh Chang xã Nguyên Phúc.

A3. Một biểu đồ đơn giản theo dòng thời gian về tình hình nhập học kể từ năm 2010 đến nay.

Năm học Số lớp Tổng số học sinh Tuyển mới vào lớp 1 HS HTCTTH Ghi chú
2010 – 2011 7 124 23 17
2011 – 2012 7 128 19 28
2012 – 2013 7 122 26 28
2013 – 2014 7 132 39 28

Phần B.  CÁC MỤC TIÊU TRUNG HẠN CHÍNH

– Căn cứ quy định công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học.

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020 của trường Tiểu học Nguyên Phúc, duy trì nhà trường đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Giữ vững phổ cập GDTH ĐĐT mức độ I.

Phần C. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC TRƯỚC

* C1. Tổng hợp tình hình học sinh, CB-GV

Danh sách ĐT TSHS nhập học L1 TS/nữ  L2 TS/nữ L3 TS/nữ L4 TS/nữ L5 TS/nữ HT PHT GV Nhân viên
Điểm chính  132 39/21 27/10 18/9 22/12 26/10 1 1 11 2
Tổng 132 39/21 27/10 18/9 22/12 26/10 1 1 11 2

Học sinh dân tộc

Dân tộc TSHS L1 TS/nữ L2 TS/nữ L3 TS/nữ L4 TS/nữ L5 TS/nữ Ghi chú
Tày 120 36/19 25/9 18/9 18/10 23/10
Nùng 10 1/0 2/1 0 4/2 3/0
Dao 1 1/1 0 0 0 0
Kinh 1 1/1 0 0 0 0
Tổng 132 39/21 27/10 18/9 22/12 26/10  

Học sinh lớp ghép

Số lớp TSHS Lớp Tên GV Lớp Tên GV Lớp Tên GV

Học sinh học lớp Công nghệ giáo dục: 0

Học sinh học Mô hình trường học mới: 0

C2. Những thành tựu chính

* Trường đạt danh hiệu trường Tiên Tiến từ năm 2010.

* Số học sinh giỏi cấp huyện: 13 em.

* Học sinh học 2 buổi / ngày: 132 em.

* CB, GV đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02đ/c.

* CB,GV,NV đạt LĐTT: 09 đ/c

* Đơn vị đạt chuẩn về PCGD ĐĐT mức độ I năm 2001.

C3. Ghi nhận những thành tựu chính của trường

TT Những thành tựu chính Thời điểm công nhận (đạt)
1 100% giáo viên có trình độ trên chuẩn  Tháng 8/2013
2 39  Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi Tháng 5 năm 2013
3  7 GV được công nhận GV dạy giỏi các cấp Tháng 12 năm 2012
4 100 % học sinh được học 2 buổi/ngày Tháng 9 năm 2013

C4. Tự đánh giá sâu về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học trước

* Thành tựu chính và các khía cạnh tích cực.

Trong năm học vừa qua nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong tác tham gia đầy đủ các phong trào, các tổ chuyên môn đều xây dựng kế hoạch động hợp lý, tập thể đoàn kết tạo động lực thúc đẩy cán bộ giáo viên an tâm công tác.

* Các vấn đề trở ngại chính hạn chế sự phát triển của nhà trường.

Điều kiện cơ sở vật chất lớp học, đồ dùng dạy học chưa đầy đủ để đáp ứng nhu cầu trong việc khai thác kiến thức, đặc điểm địa phương địa hình phức tạp, sự tham gia xã hội hoá giáo dục ở địa phương có phần còn hạn chế, một số bậc phụ huynh ở chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của học sinh.

Đội ngũ giáo viên có tuổi chiếm tỷ lệ cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng và tiếp cận với phương pháp dạy học mới còn hạn chế ảnh hưởng rất lớn đến bồi dưỡng các hoạt động mũi nhọn.

C5. Đánh giá sâu về tình hình thực hiện năm học trước (những ưu tiên phát triển cụ thể)

Mô tả hoạt động  phát triển cụ thể đã được thống nhất trong KH phát triển năm học trước Thành tựu (hoàn toàn/ một phần/ không có) Ý kiến và lý do đối với mức độ thành tựu thực tế
1.     Tuyển sinh đầu cấp 100%
2.     Duy trì sĩ số 100%
3.     Chất lượng hai mặt giáo dục đạt từ TB trở lên 99,2% Công tác phụ đạo học sinh yếu đạt kết quả.
4.     Tỷ lệ học sinh HTCTTH 100%
5.     Tỷ lệ phổ cập GDTH ĐĐT 100%

Phần D.NHỮNG ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC TỚI.

D1. Danh mục tổng hợp các ưu tiên phát triển chính của nhà trường

– Nhà trường và Quản lý GD tổ chức dạy học 9 buổi/ tuần; tổ chức dạy Tiếng Anh cho 100% số học sinh lớp 3, 4, 5;  Phụ đạo học sinh yếu vào các buổi chiều trong tuần thứ 2, thứ 6)

– Phát triển chuyên môn (GV sẽ tăng tham dự tập huấn tăng cường TV cho HSDTTS, Tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, GV hoàn thành bản KH cá nhân)

+ Tham gia dự thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh.

+ Tham gia giao lưu các môn học và giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc cấp huyện, tỉnh.

+ Tham gia dự thi “Vở sạch – Chữ đẹp” cấp huyện, tỉnh.

– Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục (tham mưu với các cấp để xây các phòng chức năng, mua bóng, vợt cầu lông cho đội tuyển điền kinh và Hội thao các cấp)

+ Xây dựng lớp học thân thiện, thư viện thân thiện (70% tổng số lớp)

+ Làm bồn hoa cho 7 lớp và trồng hoa và chăm sóc 100% số bồn hoa của trường

– Kết quả mong muốn (Tất cả HS đều được đánh giá và báo cáo cho phụ huynh biết, đã phụ đạo cho học sinh còn yếu 2 tiết/ tuần…..)

– Sự tham gia của cộng đồng (Thành lập Ban đại diện CMHS tổ chức họp 4 lần trong năm)

D2. Khung hoạt động kế hoạch phát triển trường học

Chủ đề và mô tả hoạt động cụ thể của KH phát triển trường TH Trách nhiệm thực hiện Đầu ra mong muốn Tiêu chí đánh giá Thời gian hoàn thành Nguồn kinh phí Dự trù kinh phí
Tổ chức và quản lý NT
1, Công tác quản lý  Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học. Thực hiện được kế hoạch Tháng 9/2013
Phát triển chuyên môn đội ngũ giáo viên
1, Tạo điều kiện cho GV theo học các lớp về CM NV 100% GV đạt chuẩn và trên chuẩn Chuẩn GV TH trong suốt năm học GV tự túc
Cơ sở vật chất
1, XD kế hoạch tu sửa trường lớp trước khi bước vào năm học mới Kinh phí cấp trên và đóng góp
Sự tham gia của cộng đồng
1, Thường xuyên tham mưu với các Ban ngành Tất cả các Ban ngành cùng phối kết hợp Trong suốt năm học
Kết quả giáo dục HS
1, BGH thường xuyên KT, GS GV nhiệt tình, có trách nhiệm 100% HS đạt từ TB trở lên Thực hiện tốt TT về ĐGXL GV và HS Cuối mỗi kỳ và cả năm học

Ý kiến của GV: Nhất trí với kế hoạch giáo dục hoạt động của nhà trường năm học 2013 – 2014.

Ý kiến của Phụ huynh: Nhất trí với kế hoạch giáo dục hoạt động của nhà trường năm học 2013 – 2014.

Ý kiến của cấp Uỷ, chính quyền địa phường, tổ chức đoàn thể (đảm bảo nguyên tắc CÔNG BẰNG, HIỆU QUẢ CHI PHÍ, HỮU HIỆU, AN TOÀN).

Nguyên Phúc, ngày 20 tháng 9 năm 2013

Ý kiến của chính quyền địa phương                          HIỆU TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)         

 

                                                                                      Nguyễn Thị Nhung

 

 

 

Phê duyệt của phòng GD&ĐT

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

(KÈM THEO KẾ HOẠCH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG LÀ CÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT NĂM HỌC 2013 – 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch Th¸ng

 

 

Th¸ng CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM
 8 – Tham dù båi d­­­ìng hÌ do phßng tæ chøc – Tæ chøc båi d­­­ìng hÌ t¹i tr­êng.- TuyÓn sinh líp 1.

– ChuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt, SGK, SGV, VPP cho n¨m häc 2013 – 2014.

– §iÒu tra, tæng hîp sè liÖu Phæ cËp

– VÖ sinh tr­­­êng líp, trang trÝ líp häc theo quy ®Þnh.

– Tùu tr­­­êng ngµy 15/8, ph¸t tµi liÖu cho gi¸o viªn.

– Ph©n c«ng chuyªn m«n.

– Thùc häc tuÇn 1 tõ ngµy 19/8

– LuyÖn tËp ®éi nghi thøc chuÈn bÞ cho khai gi¶ng. ChuÈn bÞ cho c«ng t¸c khai gi¶ng n¨m häc 2013 – 2014.

– Họp phụ huynh học sinh đầu năm học

  

9

– Khai gi¶ng n¨m häc: Ngµy 5/9/2013.- Duy tr× nÒ nÕp.

– Hoµn thµnh b¸o c¸o thống kê số liệu ®Çu n¨m.

– ChuÈn bÞ hå s¬ phæ cËp gi¸o dôc n¨m 2013.

– Tæ chøc «n t©p, kiÓm tra kh¶o s¸t chÊt l­­îng ®Çu n¨m ngµy 15/9. B¸o c¸o kÕt qu¶ thi KSCL§N.

– Ph©n lo¹i häc sinh (G, K, TB, Y)

– X©y dùng kÕ ho¹ch båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

Ký cam kết chất lượng giáo dục. Đăng ký thi đua đầu năm học.

– Dù héi nghÞ hiÖu tr­­­ëng cÊp tØnh.

– Tæ chøc tÕt trung thu 19/9 ( 15/8 ¢L).

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5.

– Dù giê, rót kinh nghiÖm GV d¹y trÎ khuyÕt tËt.

– H­íng dÉn gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt. HD ghi sæ theo dâi sù tiÕn bé cña trÎ khuyÕt tËt.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 9.

– Héi nghÞ c¸n bé viªn chøc ®Çu n¨m. §¹i héi C«ng ®oµn nhiÖm kú 2013 – 2015

– DuyÖt ph©n c«ng chuyªn m«n t¹i PGD.

– KiÓm tra toµn diÖn 1GV.

– NhËp sè liÖu EMIS.

– §¸nh gi¸ tr­­­êng chuÈn Quèc gia (SGD)

  

 

 

 

 

10

 

 

 

 

– Duy tr× nÒ nÕp.- D¹y häc theo ph©n ho¸ ®èi t­îng HS.

– DuyÖt thi ®ua ®Çu n¨m – DuyÖt kÕ ho¹ch n¨m häc.

– §¸nh gi¸ tr­­­êng chuÈn Quèc gia (TØnh).

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm

– KiÓm tra toµn diÖn  1GV.

– KiÓm tra chuyªn ®Ò 1GV.

– LËp ®éi tuyÓn – LuyÖn tËp Héi thao cÊp tr­êng.

– Hoµn thiÖn hå s¬ PCGD – KiÓm tra c«ng nhËn PCGDTH§§T n¨m 2013.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 10.

– KiÓm tra sæ theo dâi sù tiÕn bé cña trÎ khuyÕt tËt.

– ¤n tËp GHK I – Thi GKI.

 11 – Duy tr× nÒ nÕp.- Nép b¸o c¸o ®iÓm thi GKI.

– KiÓm tra toµn diÖn 1GV.

– Tæ chøc täa ®µm ngµy Nhµ gi¸o VN 20/11.

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– Tæ chøc Héi thao cÊp tr­­êng.

– Thi viÕt ch÷ ®Ñp GV + HS cÊp tr­êng LÇn 1.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 11.

– Thµnh lËp Ban gi¸m kh¶o Héi thi GVDG cÊp tr­­­êng.

– Thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr­­­êng (TuÇn 1+2)

– Tự kiểm tra nội bộ trường học.

  

12

– Tæ chøc «n tËp cuèi HKI.- Thi cuèi kú I (BGH nhËn ®Ò t¹i PGD m«n: T+TV; C¸c m«n kh¸c tr­êng tù ra ®Ò)

– Tham dù Héi thao cÊp huyÖn.

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 12.

– KiÓm tra toµn diÖn  GV Mü thuËt.

– Tham dù Héi thi CBQLG cÊp huyÖn.

 01 – Duy tr× nÒ nÕp d¹y vµ häc.- S¬ kÕt häc kú I.

– DuyÖt thi ®ua cuèi häc kú I.

– Nép b¸o c¸o cuèi häc kú I.

– Học chương trình häc kỳ II.

– Dù thi CBQLG cÊp tØnh.

– Giao l­u c¸c m«n häc cÊp tr­êng.

– Thi gi¶i To¸n + TiÕng Anh qua m¹ng cÊp huyÖn.

– Thi §DDH tù lµm cÊp tr­êng.

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5.

– Båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– §¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV.

– KiÓm tra chuyªn ®Ò.

– Thi “Vë s¹ch – ch÷ ®Ñp GV + HS cÊp tr­êng.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 1.

– Ph©n c«ng trùc tÕt, nghØ tÕt.

– Tự kiểm tra nội bộ.

– Luyện tập nghi thức Đội.

– Ph©n c«ng trùc tÕt, nghØ tÕt

 02 – NghØ tÕt ©m lÞch.- Duy tr× nÒ nÕp.

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– Tæ chøc “Giao l­u To¸n, TiÕng viÖt” cÊp tr­êng: tõ líp 1->líp 5.

– Thi “Vë s¹ch – ch÷ ®Ñp” GV + HS cÊp tr­êng tr­êng.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 2.

– Tự kiểm tra theo chuyên đề.

– Thi nghi thức đội cấp huyện.

– Giao l­u TiÕng viÖt cña chóng em cho HSDTTS cÊp tr­êng.

– Dù thi Giao l­u TiÕng viÖt cña chóng em cho HSDTTS cÊp huyÖn.

 03 – Duy tr× nÒ nÕp.- ¤n tËp thi gi÷a kú II.

– Thi Gi÷a kú II (BGH tù ra ®Ò).

– Dù thi Giao l­u c¸c m«n häc cÊp huyÖn.

– Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­ìng häc sinh HSG, HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– Dù thi “Vë s¹ch – ch÷ ®Ñp” GV + HS cÊp huyÖn.

– KiÓm tra toµn diÖn  GV líp 5.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 3.

Tự kiểm tra theo chuyên đề.

– Dù thi Giao l­u TiÕng viÖt cña chóng em cho HSDTTS cÊp tØnh (lÇn 2).

– X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn tr­­êng, líp n¨m häc 2014 – 2015.

 04 – Duy tr× nÒ nÕp.- Dù giê th¨m líp tõ khèi 1 -> 5

– Båi d­­ìng HS n¨ng khiÕu, Phô ®¹o HS yÕu, kÐm.

– Giao l­u TiÕng viÖt cña chóng em cho HSDTTS cÊp tØnh lÇn 2.

– Dù thi “Vë s¹ch – ch÷ ®Ñp” GV + HS cÊp tØnh.

– Thi §DDH tù lµm cÊp tØnh.

– Thi gi¶i To¸n + TiÕng Anh qua m¹ng cÊp tØnh.

– KiÓm tra hå s¬, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i GV th¸ng 4.

– Hoµn thµnh s¸ng kiÕn kinh nghiÖm.

– Rµ so¸t ch­­¬ng tr×nh.

– Ôn tập cuối năm.

– Tæ chøc Hội thi “Chủ nhân đất nước”.

– Tự kiểm tra theo nội bộ.

 05 – Duy tr× nÒ nÕp.- ¤n tËp kiÓm tra cuèi n¨m (BGH nhËn ®Ò t¹i PGD m«n: T+TV; C¸c m«n kh¸c tr­êng tù ra ®Ò).

– Tæ chøc bµn giao chÊt l­­­îng HS gi÷a c¸c líp.

– XÐt HTCTTH n¨m häc 2013 – 2014.

– KiÓm tra MCLTT, K§CLGD.

– B×nh xÐt vµ duyÖt thi ®ua cuèi n¨m.

– KiÓm kª tµi s¶n. Tæng kÕt n¨m häc.

– DuyÖt thi ®ua cuèi n¨m – Hoµn thµnh b¸o c¸o cuèi n¨m (theo mÉu).

– BÕ gi¶ng n¨m häc.

06 – Tæ chøc tÕt thiÕu nhi – Tæ chøc §¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå.- Gi¸o viªn tiÕp tôc tù BDTX.

– XD kÕ ho¹ch BD cho CBQL + GV hÌ 2014.

– Phô ®¹o HS ch­a ®¹t chuÈn KT, KN lÇn  (¤n luyÖn tõ 20/6 ®Õn 15/7/2014)

 07 – Phô ®¹o HS ch­a ®¹t chuÈn KT, KN (NÕu cã).- KT lÇn 2 cho HS ch­a ®¹t chuÈn KT, KN ngµy 15/7/2013 (NÕu cã).

– Tham gia tËp huÊn do Bé, Së GD, Phßng GD tæ chøc.

08 – TuyÓn sinh vµo líp 1 n¨m häc 2014 – 2015.- Tham dù c¸c líp tËp huÊn hÌ n¨m häc 2014 – 2015.

– KiÓm tra, tu söa CSVC cho n¨m häc 2014 – 2015.

– ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó chuÈn bÞ khai gi¶ng n¨m häc míi 2014 – 2015.