CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 – 2016

Tháng Chín 2, 2015 8:29 chiều

CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 – 2016

PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG

  TRƯỜNG TH NGUYÊN PHÚC

 

CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 – 2016

TT THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN
I PhÇn lÔ
1  7h->7h30 – æn ®Þnh  tæ chøc- Trèng chµo mõng ®¹i biÓu – TPT §éi,GVCN líp- §éi nghi thøc
2 7h30->7h40 LÔ tiÕp nhËn häc sinh líp 1 – §/C Liêm + GVCN líp 1
3 7h40->8h – V¨n nghÖ chµo mõng khai gi¶ng – TPT §éi + §éi VN
4 8h -> 8h5 – Chµo cê – Nghi thøc §éi
5 8h5-> 8h10 – Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ®¹i biÓu – §/C Liêm
6 8h10-> 8h15 – §äc th­ cña Chñ tÞch n­íc nh©n dÞp khai gi¶ng – §¹i biÓu xã
7 8h15-> 8h25 Diễn văn  khai gi¶ng n¨m häc§¸nh trèng khai gi¶ng n¨m häc – §/C Hµ
10 8h30-> 8h45 – GV ®äc quyÕt t©m th­- HS ®äc quyÕt t©m th­ – §/C Nguyễn Hường- Em Trần Thị Như
11 8h55-> 9h10 – Trao quà của các doanh nghiệp – Doanh nghiệp
II PhÇn héi
  Trß ch¬i d©n gian thi gi÷a c¸c líp ( kÐo co, bÞt m¾t ®¸nh trèng, nÐm bãng, bÞt m¾t b¾t dª…) – TPT §éi + §/C H»ng + §/C Liªm + §/C Tươi – GVCN.
  Tæng vÖ sinh m«i tr­êng – GVCN vµ HS