Tin tức

KE HOACH HOAT DONG GIAO DUC NAM HOC 2015 – 2016

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 2014-2015(PGD KY)   PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG     TRƯỜNG TH NGUYÊN PHÚC Số:   /KHHĐGD-THNP                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Nguyên Phúc, ngày 20 tháng 9 năm…